بررسی رضایت مشتری

آیا از خدمات ما راضی هستید؟

به طور کلی، شما از محصول/خدمات ما راضی هستید؟

آیا محصول ما را به مخاطبین خود خود توصیه می کنید؟

چه مدت از محصول/خدمات ما استفاده کردید؟

چقدر از محصول / خدمات استفاده می کنید؟

کدام جنبه از محصول / خدمات را دوست داشتید؟

شما در مورد محصول / خدمات چه فکر می کنید؟

ارسال