فرم تقاضای کار

لطفا فرم زیر را با دقت پر نمایید.

اطلاعات شخصی

وضعیت تاهل

* مجوز کار

اطلاعات تماس
شخصی که در موارد اضطراری بتوان با آن تماس گرفت
اطلاعات تحصیلی
تجربه کاری
لطفا حوزه مورد نظر خود را مشخص کنید

تاریخ شروع :

ارسال